Our Akita

Onze reuen - Our males

Multi Ch. Ryuuhou
Go Zenposha

Ch. Hakufumy No
Fukuryu Maru Go

Multi Ch. Hakufumy No Nanbei Shishi Maru Go

Multi Ch. Musashi Go
Shun 'You Kensha

Hiromitsu
O Roka Go

Multi BIS Ch. Hiromitsu
Q Dai Go

L'Aizen
of Kamino Ken

Onze teven - Our females

Ch. Lazusa
Tokimitsu

Seiunne Go
Miyagi Shindasou

Ch. Misao Go
Tokimitsu

Ch. Natsumi Shun
You Kensha

Yumenoshima
No Cho Go

Mai No Sakura Go
Shun'You Kensha

Nana Go Fuen
No Oka

S'Yukino
Sakuraban

Shiizu Go Wataky
Kensha

Hiromitsu
Sumiko Go

Hiromitsu
Setsuko Yna Go

Hiromitsu
Tamiko Aimi Go

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium