Our Akita

Onze reuen - Our males

Multi Ch. Ryuuhou
Go Zenposha

Multi Ch. Musashi Go
Shun 'You Kensha

Hiromitsu
O Roka Go

Multi BIS Ch. Hiromitsu
Q Dai Go

Musashi Maru Go
Shun 'You Kensha

Hiromitsu V'Kyouka Suigetsu Go

Onze teven - Our females

Ch. Lazusa
Tokimitsu

Shiizu Go Wataky
Kensha

Hiromitsu
Sumiko Go

Hiromitsu
Setsuko Yna Go

Shunyou Go Kantou
Nobusawa

© Hiromitsu Akita & Shiba Kennels Belgium